« »

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Kniha Exodus   −   Ex 34, 29-35

Keď videli Mojžišovu tvár, báli sa k nemu priblížiť

Keď Mojžiš zostupoval z vrchu Sinaj, držal dve tabule svedectva a nevedel, že mu koža na tvári žiari, pretože sa rozprával s Pánom. Keď Áron a Izraeliti videli, ako Mojžišovi žiari koža na tvári, báli sa k nemu priblížiť. Ale on ich zavolal a vrátili sa k nemu Áron aj predstavení pospolitosti. A keď sa s nimi rozprával, priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti a prikázal im všetko, čo počul od Pána na vrchu Sinaj.

Keď prestal hovoriť, dal si na tvár závoj, ktorý si odkladal vždy, keď prišiel pred Pána a hovoril s ním, až kým nevyšiel. Potom oznamoval Izraelitom všetko, čo mu Pán nariadil. Oni videli, ako koža na Mojžišovej tvári žiari. A on si znova tvár zahalil, až dotiaľ, kým nešiel rozprávať sa s Pánom.

Kniha žalmov   −   Ž 99, 5. 6. 7. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.
Velebte Pána, nášho Boha, †
a padnite k jeho nohám, *
lebo je svätý. R.
Mojžiš a Áron, jeho kňazi, †
a Samuel, ctiteľ jeho mena, *
vzývali Pána a on ich vypočul, R.
z oblačného stĺpa k nim hovoril. †
A zachovávali jeho svedectvo *
a prikázania, ktoré im dal. R.
Velebte Pána, nášho Boha, †
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, *
lebo svätý je Pán, Boh náš. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“