« »

Piatok 2. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
alebo Svätého Šebastiána, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Zmiluj sa Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 24, 3-21

Nesiahnem naň rukou, pretože on je Pánov pomazaný

Saul si vzal tritisíc mužov, vybraných z celého Izraela, a išiel hľadať Dávida i jeho ľudí smerom ku skalám kozorožcov. Tak prišiel k ovčím košiarom, čo boli pri ceste.

Tam bola jaskyňa a Saul do nej vošiel. No v zadnej časti jaskyne sa skrýval Dávid so svojimi ľuďmi. Vtedy povedali Dávidovi jeho muži: „Hľa, toto je deň, o ktorom ti povedal Pán: ‚Vydám ti tvojho nepriateľa a urobíš s ním, ako sa ti bude páčiť.‘“ Dávid vstal a potichu odťal okraj Saulovho plášťa. Ale potom sa Dávidovi rozbúchalo srdce z toho, že odťal okraj Saulovho plášťa, a povedal svojim mužom: „Nech mi je Pán milostivý, aby som to neurobil svojmu pánovi, Pánovmu pomazanému; aby som nesiahol naň svojou rukou, lebo on je Pánov pomazaný.“ Týmito slovami Dávid zadržal svojich mužov a nedovolil im vrhnúť sa na Saula.

Saul vyšiel z jaskyne a pokračoval v ceste. Ale potom vstal aj Dávid, vyšiel z jaskyne a kričal za Saulom: „Pán môj, kráľ!“ Saul sa obzrel a Dávid sa úctivo sklonil až k zemi, poklonil sa a povedal Saulovi: „Prečo počúvaš ľudí, čo hovoria: ‚Dávid ti strojí úklady?‘ Hľa, dnes si na vlastné oči videl, že ťa Pán dnes v jaskyni vydal do mojej ruky. A vraveli mi, aby som ťa zabil. Ale ja som sa zľutoval nad tebou, lebo som si povedal: Nesiahnem rukou na svojho pána, pretože on je Pánov pomazaný a môj otec. Len sa pozri, poznáš okraj svojho plášťa v mojej ruke! Lebo ak som odťal okraj tvojho plášťa, tak len preto, že som ťa nechcel zabiť. Vidíš, nie je vo mne zlosť ani neprávosť, a tak som sa ani neprevinil proti tebe. A ty mi číhaš na život, chceš ma zabiť. Nech Pán rozsúdi medzi mnou a tebou, nech sa Pán pomstí na tebe za mňa, no moja ruka na teba nesiahne. Ako hovorí aj staré príslovie: ‚Od zločincov vychádza zločin.‘ Nuž moja ruka nesiahne na teba. Proti komu to vytiahol kráľ Izraela? Kohože prenasleduješ? Mŕtveho psa, jednu blchu. Pán nech je sudcom a nech súdi medzi mnou a tebou. Nech vidí, nech rozhodne môj spor a nech ma vyslobodí z tvojej ruky.“

Keď to Dávid dopovedal, Saul sa ho opýtal: „Je to tvoj hlas, syn môj Dávid?“ A Saul pozdvihol svoj hlas, plakal a povedal Dávidovi: „Ty si spravodlivejší ako ja: ty si mi preukázal dobro a ja som sa ti zlom odplatil. Dnes si ukázal, aké dobro si mi urobil, lebo Pán ma vydal do tvojej ruky a nezabil si ma. Veď kto prepustí svojho nepriateľa dobrou cestou, keď sa s ním stretne? Nech ti Pán odplatí dobro, ktoré si mi dnes preukázal. A teraz viem určite, že budeš kráľom a dostaneš do rúk kráľovstvo Izraela.“

Kniha žalmov   −   Ž 57, 2. 3-4. 6+11

R.: Zmiluj sa Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, *
lebo sa k tebe utiekam;
v tieni tvojich krídel nachodím útočište, *
kým sa nepominú nástrahy. R.
Volám k Bohu, k Najvyššiemu, *
k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.
On zošle pomoc z neba a zachráni ma; †
zahanbí tých, čo ma týrajú. *
Boh zošle svoju milosť a pravdu. R.
Bože, vznes sa nad nebesia *
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo *
a tvoja vernosť až po oblaky. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 3, 13-19

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, aby boli s ním

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka
(hlavný patrón ordinariátu a titul katedrály; v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť)

– v katedrále je toto čítanie ako druhé; prvé: L IV, s. 711 n., žalm podľa výberu čítaní.
R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy alebo Aleluja
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

Prvý Petrov list   −   1 Pt 3, 14-17

Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa

Milovaní, ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú.

Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

Kniha žalmov   −   Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

R.: Pán ma vyslobodil zo všetkej hrôzy alebo Aleluja
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.
Na neho hľaďte a budete žiariť *
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 28-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.

Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.